КНП "Козельщинська центральна лікарня"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії

Козельщинської селищної ради

восьмого скликання

28 грудня 2020 року

 

 

 

СТАТУТ

(нова редакція)

 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КОЗЕЛЬЩИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ»

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Код ЄДРПОУ 01999320

 

смт Козельщина

 2020 рік

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна лікарня» Козельщинської селищної ради є лікарняним закладом охорони здоровя – комунальним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку  та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

1.2.  Підприємство передано зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського (Кременчуцького) району у комунальну власність Козельщинської селищної ради відповідно до рішення третьої сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 р. «Про передачу Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського (Кременчуцького) району у комунальну власність Козельщинської селищної ради».

1.3.  Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків КНП «Козельщинська ЦРЛ».

1.4.  Майно Підприємства є комунальною власністю Козельщинської селищної ради (територіальної громади).

1.5.  Засновником Підприємства є Козельщинська селищна рада (надалі – Засновник), органом управління майном Підприємства – виконавчий комітет Козельщинської селищної ради.

1.6.  Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

1.7.  Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення медичних, соціальних та фінансових результатів без мети одержання прибутку.

1.8.  Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.9.  Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.8 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

1.10.  Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

 

 

 

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1.  Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЗЕЛЬЩИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» Козельщинської селищної ради;

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: КНП «Козельщинська ЦЛ».

2.2.  Місце знаходження Підприємства: 39100, Україна, Полтавська область, Козельщинський район /Кременчуцький/, смт Козельщина, вулиця Монастирська, будинок 20.

2.3.  Підприємство розташоване на земельній ділянці, яка надана на праві постійного користування.

 

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.  Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

3.2.  Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення  доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально- діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній (в межах бюджетного фінансування) та оплатній основі вторинної стаціонарної медичної допомоги, відповідно до цін та тарифів, затверджених у встановленому чинним законодавством порядку, а також на підставі укладених договорів з підприємствам, установами, організаціями та громадянами, у тому числі невідкладної, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності та післяпологового періоду;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • ліцензована діяльність щодо придбання; зберігання; перевезення; використання; знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ),  прекурсорів (списку 1 таблиці ІV та списку 2 таблиці ІV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних  речовин і прекурсорів»;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності, направлення на медико – соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг (організація різноманітних груп населення, об’єднань, гуртків;
 • проведення заходів з використанням різноманітних форм та методів профілактично-навчальної роботи;
 • здійснення іншої, не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства;
 • направлення для консультації хворих висококваліфікованих спеціалістів в обласних лікувально-профілактичних закладів; надання, згідно з вимогами, відповідних нормативно-правових актів, медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я;
 • забезпечення в повному обсязі висококваліфікованою поліклінічною та стаціонарною медичною допомогою;
 • своєчасне освоєння та широке впровадження в практику роботи стаціонару і поліклініки сучасних методів і засобів діагностики та лікування;
 • систематична розробка і проведення заходів, направлених на покращення роботи як в стаціонарі так і в поліклініці, підвищення якості лікувально-профілактичного обслуговування населення району, зменшення захворюваності, інвалідності, загальної смертності;
 • здійснення заходів по профілактиці, ранньому виявленню та лікуванню інфекційних, венеричних захворювань та ВІЛ/СНІД інфекції;
 • залучення закладів, та працівників науково-дослідницьких інститутів;
 • організація постійного підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу;
 • організація попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів працівників, які обслуговуються і підлягають зазначеним оглядам;
 • надання сільським лікувальним установам в районі консультативної допомоги в підвищення якості лікувально-профілактичного обслуговування населення;
 • координація лікувальної та організаційно-методичної роботи, яка проводиться спеціалістами;
 • проведення аналізу показників стану здоров’я населення, розробка та забезпечення здійснення заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення району, пропагування здорового способу життя;
 • надання термінової та консультативної кваліфікованої медичної допомоги будь-якому громадянину України, громадянам зарубіжних держав, які звернуться за медичною допомогою.
 • проведення у встановленому порядку державної акредитації комунальних закладів охорони здоров’я.

3.2.1. Медична практика з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню;

3.2.2. Організація надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, як планової так і  надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, а при необхідності переведення ургентних хворих на третинний (високоспеціалізованний) рівень надання медичної допомоги;

3.2.3. Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання вторинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

3.2.4. Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

3.2.5. Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

3.2.6. Взаємодія з суб’єктами надання первинної, вторинної (спеціалізованої), екстреної (швидкої) медичної допомоги, екстреної (невідкладної) медичної допомоги та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

3.2.7. Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

3.2.8. Упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

3.2.9. Організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

3.2.10. Направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

3.2.11. Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

3.2.12. Участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

3.2.13. Участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

3.2.14. Надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги;

3.2.15. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства  у лікарських засобах, в об’ємі медичних препаратів, в засобах анестезії, використання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

3.2.16. Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

3.2.17. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

3.2.18. Залучення кваліфікованих медичних працівників для надання вторинної  допомоги, в тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

3.2.19. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів, прихотропних речовин та прекурсорів), виробів медичного призначення, обладнання та інвентарю;

3.2.20. Координація діяльності лікарів із надання вторинної(спеціалізованої) медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами первинної, вторинної, екстреної (швидкої) медичної допомоги, екстреної (невідкладної) медичної допомоги та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

3.2.21. Надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

3.2.28. Надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають вторинну медичну допомогу;

3.2.29. Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3.2.30. Організація та надання додаткового платного харчування хворим, які знаходяться на стаціонарному лікуванні та надання додаткових платних соціально-побутових послуг за бажанням хворих з укладанням відповідних договорів.

3.3.  Підприємство здійснює наступні види діяльності:

3.3.1. Діяльність лікарняних закладів (КВЕД: 86.10);

3.3.2. Загальна медична практика (КВЕД: 86.21);

3.3.3. Спеціалізована медична практика (КВЕД: 86.22);

3.3.4. Стоматологічна практика (КВЕД: 86.23);

3.3.5. Інша діяльність у сфері охорони здоров’я (КВЕД: 86.90);

3.3.6. Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів (КВЕД: 87.3);

3.3.7. Придбання; зберігання; перевезення; використання; знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ),  прекурсорів (списку 1 таблиці ІV та списку 2 таблиці ІV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних  речовин і прекурсорів»;

3.4.  Підприємство має право здійснювати інші види діяльності не заборонені законом. Види діяльності, що вимагають спеціального дозволу, здійснюють Підприємством при наявності відповідних ліцензій.

3.5.  Організація попередніх і профілактичних медичних оглядів працівників, які обслуговуються Підприємством і підлягають зазначеним оглядам.

3.6.  Надання платних медико-соціальних послуг не передбачених обов’язковою програмою лікування, в тому числі госпіталізація по соціальним та іншим показникам, проведення на дому лабораторних і інших діагностичних досліджень і лікувально-оздоровчих процедур.

3.7.  Оптова та роздрібна реалізація лікарських засобів та витратного матеріалу, придбанних за рахунок позабюджетних коштів.

3.8.  Господарсько-торгівельна діяльність, у тому числі відкриття аптек та аптечних пунктів, продовольчих кіосків та кафетеріїв,  столових на території Підприємства.

3.9.  В разі, коли особа, яка звернулася до Підприємства, потребує медичних послуг, що не можуть бути надані безпосередньо Підприємством з використанням її власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, зобовя’зана направити таку особу до іншого закладу охорони здоров’я чи фахівця, який може забезпечити надання відповідних послуг.

3.10.  Єдиною підставою для отримання медичних послуг у Підприємстві є стан здоров’я особи та необхідність надання таких послуг, підтверджена наявністю в конкретної особи відповідних медичних показань. Підприємство не має права відмовляти у наданні медичних послуг будь-якій особі через те, що постійне місце її проживання знаходиться поза межами Козельщинської селищної ради (територіальної громади) чи з огляду на інші не пов’язані з станом здоров’я обставини.

3.11.  Черговість доступу осіб, які звернулися до Підприємства, до медичних послуг регулюється виключно медичними критеріями та терміновістю необхідності надання послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеню загрози життю та здоров’ю конкретної особи.

3.12.  Госпіталізація у стаціонарні відділення здійснюється лише у разі наявності в пацієнта медичних показань, що зумовлюють необхідність цілодобового медичного контролю за станом здоровя’ пацієнта та/або цілодобового безперервного медичного втручання, які не можуть бути забезпечені поза стаціонаром, або у разі, коли госпіталізація є обов’язковою у зв’язку з вимогами законодавства.

3.13.  Рішення про госпіталізацію у стаціонарні відділення приймається лікарем, уповноваженим на це  головним лікарем Підприємства, після ознайомлення із станом здоров’я особи та отримання згоди цієї особи, її законного представника (за винятком випадків, коли згідно з законом така згода для госпіталізації не є потрібною)

3.14.  В разі, коли стан здоров’я особи вимагає невідкладної госпіталізації до КНП «Козельщинська ЦЛ» КСР, але при цьому є  відсутні вільні місця, або не має права надавати необхідні зазначеній особі медичні послуги за умовами ліцензування та державної акредитації, або госпіталізація зазначеної особи до Підприємства є неможливою за епідеміологічними умовами та критеріями, після надання невідкладної допомоги забезпечує, в разі потреби, перевезення пацієнта до іншого закладу охорони здоров’я за попереднім погодженням цього питання з відповідним закладом охорони здоров’я. При цьому до іншого закладу охорони здоров’я, куди спрямовується пацієнт, передається копія відповідної медичної документації інформацією про стан здоров’я особи та заходи, вжиті у Підприємстві.

3.15.  Якщо інше не передбачено законодавством, виписка з стаціонарних відділень Підприємства здійснюється у разі:

- якщо стан здоров’я госпіталізованої особи не вимагає подальшого лікування в умовах стаціонару;

- наявності бажання госпіталізованої особи чи її законного представника;

- якщо госпіталізована особа порушує правила внутрішнього розпорядку, але при цьому відсутня небезпека того, що відмова від продовження перебування такої особи в стаціонарі чи припинення надання їй медичних послуг можуть спричинити безпосередню загрозу для її життя чи здоров’я або для життя чи здоров’я інших осіб.

3.16.  Якщо законний представник госпіталізованої особи наполягає на виписці цієї особи із стаціонарного відділення, а стан здоров’я зазначеної особи вимагає продовження лікування в стаціонарних умовах, Керівник чи уповноважений ним лікар може відмовити у виписці до моменту винесення рішення у цій справі відповідним органом опіки та піклування чи судом, за винятком випадків, коли законодавством встановлений інший порядок вирішення цього питання.

3.17.  Особа, яка вимагає виписки з стаціонарного відділення за власним бажанням, повинна бути поінформована лікарем про можливі наслідки, які можуть бути спричинені для її здоров’я припиненням лікування у стаціонарі. Така особа має письмово засвідчити факт виписки з лікарні за власним бажанням та отримання зазначеної у цьому пункті інформації лікаря. У випадку відмови особи від такого засвідчення лікар зобов’язаний зробити відповідний запис у медичній документації зазначеної особи.

3.18.  Якщо законний представник, опікун чи піклувальник не забирає неповнолітню чи недієздатну особу після виписки з стаціонарного відділення,  має невідкладно повідомити про це місцеву раду за місцем проживання виписаної особи. Транспортування такої особи до постійного місця проживання забезпечується за рахунок коштів відповідної місцевої ради.

3.19.  При наданні медичних послуг Підприємство зобов’язана забезпечувати дотримання відповідних повя’заних з наданням медичної допомоги особистих немайнових прав особи, встановлених Цивільним кодексом України та іншими законами України.

 

4.ПРАВОВИЙ  СТАТУС

4.1.  Підприємство є юридичною особою. Організаційно-правова форма: комунальне підприємство.

4.2.  Підприємство є юридичною особою публічного права. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації. Підприємство вноситься до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

4.3.  Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Козельщинської селищної ради на праві оперативного управління.

4.4.  Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.5.  Для закупівель товарів, робіт чи послуг Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України «Про здійснення державних закупівель».

4.6.  Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.7.  Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.8.  Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.9.  Держава та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави та Уповноваженого органу управління, крім випадків, передбачених законодавством.

4.10.  Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.

4.11.  Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис.

4.12.  Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріальні, фінансові, трудові  та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством .

4.13.  Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.14.  Підприємство має право здійснювати збір, обробку, використовувати та зберігати персональні дані в порядку Закону України «Про захист персональних даних».

4.15.  Підприємство має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням із Органом управління та рішенням Засновника.

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1.  Майно підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2.  Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Уповноваженого органу управління. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законодавством.

5.3.  Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству Засновником;

5.3.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (обласного, селищної територіальної громади, кошти державних субвенцій).

5.3.3. Власні надходження Підприємства:

- кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління;

- кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

- оплата від страхових компаній за надані медичні послуги, оплата від роботодавців за медичні послуги надані працівникам;

- грошові надходження від благодійних організацій і фізичних осіб;

- грошові надходження від надання платних сервісних послуг.

5.3.4. Цільові кошти.

5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.6. Кредити банків.

5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних та фізичних осіб.

5.3.8. Кошти Національної Служби здоров’я України.

5.3.9. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних внесків та пожертвувань юридичних та фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі; міжнародних та вітчизняних грантів.

5.3.10. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.3.11. Кошти або майно, що надходять від надання платних послуг.

5.3.12. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.3.13. Підприємство має право за погодженням із Засновником, надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особами відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів Засновника.

5.3.14. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямками діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.3.15. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.

5.3.16. Порядок розподілу та використання коштів Підприємства, отриманих від господарської некомерційної діяльності, визначає керівник Підприємства

5.3.17. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.3.18. Статутний капітал Підприємства становить 1000 гривень.

5.3.19. Підприємство є власником баз персональних даних, кількість та назва яких визначаються згідно з наказом головного  лікаря.

Мета та процедура обробки персональних даних визначаються Положенням про захист персональних даних, яке затверджується наказом головного лікаря.

5.3.19. Підприємство як власник баз персональних даних забезпечує їх захист. Посадові особи підприємства несуть персональну відповідальність щодо недотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1.  Підприємство має право:

6.1.1. звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.3. самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою Статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.4. організовувати роботу всіх підрозділів лікарні, встановлювати режим роботи стаціонару та поліклініки, графіки прийому та обслуговування населення, роботи по наданню невідкладної медичної допомоги.

6.1.5. самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.1.6. здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та  поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку

6.1.7. співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами охорони здоровя, науковими установами та фізичними особами-підприємцями з питань, що належать до компетенції Підприємства.

6.1.8. надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.

6.1.9. створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного Законодавства України за погодженням із Замовником.

6.1.10. залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у порядку, визначеному законодавством України.

6.1.11. здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

6.2.  Підприємство:

6.2.1. створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України.

6.2.3. здійснювати заходи з вдосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.

6.3.    Підприємство зобов’язане:

6.3.1. керуватись у своїй діяльності Конституцією України, Законами України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,нормативно-правовими актами Міністервства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.3.2. планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я на території Козельщинської селищної ради (територіальної громади).

6.3.3. розробляти та подавати органу управління пропозиції стосовно реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я, сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань надання лікувально- профілактичної допомоги.

6.3.4. формувати заявки на закупівлю медичного обладнання, лікарських засобів, спеціальних санітарних транспортних засобів, що централізовано постачаються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

6.3.5. здійснювати контроль за якістю та обсягами медичної допомоги.

6.3.6. забезпечувати організацію багатопрофільної вторинної медичної допомоги.

6.3.7. організовувати відповідно до законодавства роботи з охорони материнства і дитинства.

6.3.8. проводити роботи по профілактиці, ранньому виявленню та лікуванню туберкульозу, інфекційних, онкологічних, професійних та інших захворювань і всіх видів травматизму серед населення.

6.3.9. забезпечувати надання пріоритетної медичної допомоги пільговим категоріям населення.

6.3.10. виконувати організаційно-методичні та лікувальні заходи по ліквідації наслідків нещасних випадків, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій в разі їх виникнення.

6.3.11. розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.3.12. акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства.

6.3.13. забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї Статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.3.14. здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї роботи.

6.3.15. придбавати матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб відповідно до законодавства, як нових так і тих,  які були у використанні.

6.3.16 дотримуватися норм і вимог з охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

6.3.17. провадити оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення роботи Підприємства.

6.3.18. забезпечувати дотримання прав пацієнтів і/та їхніх законних представників, зокрема:

- право пацієнта на вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я;

- право на інформацію про стан здоров’я з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;

- право на таємницю про стан здоров’я.

 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1.  Управління Підприємством здійснює Козельщинська селищна рада (Засновник).

7.2.  Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Головний лікар, який призначається на посаду і звільняється відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством та який відповідає кваліфікаційним вимогам МОЗ.

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

7.3.  Засновник (Власник):

7.3.1. визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

7.3.2. затверджує статут Підприємства та зміни до нього;

7.3.3. затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

7.3.4. укладає і розриває контракт з Головним лікарем Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

7.3.5. погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави;

7.3.6. здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю Козельщинської селищної ради закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

7.3.7. приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.3.8. приймає рішення про фінансування місцевих програм підтримки розвитку Підприємства, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці  медичних працівників та інші програми у сфері охорони здоров»я;

7.3.9. затверджує перспективний план розвитку КНП «Козельщитнська ЦЛ» та контролює його виконання.

7.4.  Головний лікар Підприємства:

7.4.1. діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

7.4.2. самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим статутом до компетенції Засновника;

7.4.3. організовує роботу підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів медичної допомоги;

7.4.4. несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна, що є комунальною власністю Козельщинської селищної ради і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів;

7.4.5. користується правом розпорядження коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна;

7.4.6. забезпечує контроль за веденням та збереженням медичної та іншої документації;

7.4.7. у строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обовя’зковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

7.4.8. у межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

7.4.9. приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені, законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розпису;

7.4.10. забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України;

7.4.11. призначає на посади та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників;

7.4.12. забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7.4.13. вживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

7.4.14. несе відповідальність за збитки, яких Підприємство зазнало з вини керівника Підприємства, в порядку визначеному законодавством;

7.4.15. затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства за поданням керівників цих підрозділів, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

-       положення про платні послуги підприємства;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

 - порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.4.16. за погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна;

7.4.17. вирішує інші питання, віднесені до компетенції головного лікаря підприємства згідно з законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і головним лікарем Підприємства;

7.4.18. головний лікар Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому порядку;

7.4.19. у разі відсутності головного лікаря Підприємства або неможливості виконувати свої обовязки з інших причин, обовязки виконує заступник головного лікаря чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обовязками;

7.4.20. з метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення на Підприємстві може створюватися орган громадського контролю (Опікунська та Наглядова Рада та за рішенням власника - Спостережна Рада) в установленому законодавством порядку.

 

8.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА.

8.1.  Структура Підприємства включає:

8.1.1. Адміністративно – управлінський підрозділ

8.1.2. Адміністративно – обслуговуючі підрозділи

8.1.3. Бухгалтерія

8.1.4. Інформаційно – аналітичний кабінет

8.1.5. Поліклінічне відділення:

- кабінет лікаря – акушера – гінеколога

- кабінет лікаря акушера – гінеколога дитячого та підліткового віку

- кабінет районного лікаря  – педіатра

- кабінет лікаря – хірурга

- кабінет лікаря  ортопеда – травматолога

- кабінет лікаря – терапевта

- кабінет лікаря – терапевта підліткового

- кабінет лікаря – онколога

- кабінет лікаря – невропатолога

- кабінет лікаря -  нарколога

- кабінет лікаря – дерматовенеролога

- кабінет лікаря – ендокринолога

- кабінет лікаря – стоматолога

- кабінет лікаря – стоматолога

- кабінет лікаря – стоматолога

- кабінет лікаря – стоматолога – терапевта

- кабінет лікаря – психіатра

- кабінет лікаря – офтальмолога

- кабінет лікаря – отоларинголога

- протитуберкульозний кабінет

- кабінет трансфузіології

- процедурний кабінет

- кабінет долікарського огляду

- флюорографічний кабінет

- кардіологічний кабінет

- кабінет «Довіра»

- кабінет ЛКК

- реєстратура

- кабінет інфекційних захворювань

- зубопротезна лабораторія

8.1.6. Стаціонарні відділення:

- приймальне відділення

- соматичне відділення

- хірургічно – гінекологічне відділення

- анестезіологічна група

8.1.7. Допоміжно – діагностичні підрозділи:

- клініко – діагностична лабораторія

- бактеріологічна лабораторія

- рентгенкабінет

- кабінет лікаря  функціональної діагностики

- кабінет лікаря   ультразвукової діагностики

- стерилізаційне відділення

- кабінет лікувального масажу

- фізіотерапевтичний кабінет

- патологоанатомічне відділення

8.1.8. При погіршенні епідеміологічної ситуації при потребі можливе перепрофілювання ліжкового фонду в інфекційні ліжка.

8.2.  Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються головним лікарем Підприємства.

8.3.  Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджує головний лікар Підприємства.

8.4.  Штатну чисельність Підприємства головний лікар визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги та подає на затвердження Засновнику в установленому порядку.

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1.  Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2.  Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3.  До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.

9.4.  Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5.  Право укладення колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – Уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік.

9.6.  Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7.  Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти: Національної служби здоров’я України, субвенції Державного бюджету,  кошти місцевого бюджету, та кошти отримані в результаті господарської некомерційної діяльності Підприємства, що не заборонені законом.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального  забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом.

9.8.  Оплата праці працівників Підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.9.  Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з законодавством України.

Керівник підприємства має право преміювати працівників за багаторічну сумлінну та добросовісну працю у відсотковому розмірі або у розмірі посадового окладу.

 

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ.

10.1.  Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2.  Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3.  Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4.  Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

10.5.  Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1.  Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2.  У разі припинення підприємства (ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення) активи підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям або зараховуються до доходу бюджету.

11.3.  Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4.  Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.

11.5.  Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у встановлені законодавством України строки. Цей строк не може становити менше двох місяців з дні публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

11.6.  З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.

11.7.  Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

11.8.  Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

11.9.  Підприємство є таким, що припинило діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

12.1.  Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2.  Зміни до цього Статуту підлягають обовя’зковій державній реєстрації у порядку визначеному законодавством України.

 

 

Головний лікар                                                                       С.І.Колесніков